Make your own free website on Tripod.com

Khóa Huấn Luyện
Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

Khóa 
Tên khóa    
Nhập trường
Số lượng
Mãn khóa 
Tốt Nghiệp
Thủ khoa
Khóa 1
Phan Bội Châu
------
63
------
53
Nguyễn Hữu Có
Khóa 2
Quang Trung
------
109
Cuối năm 1950
107
Hồ Văn Tố
Khóa 3
Trần Hưng Ðạo
9/1950
145
Giữa năm 1951
135
Bùi Dzinh
Khóa 4
Lý Thường Kiệt
1/4/1951
120   
1/12/1951   
chừng 110 
Nguyễn Cao Albert
Khóa 5         
Hoàng Diệu 
7/1951   
250
24/04/1952
240   
Dương Hiếu Nghĩa
Khóa 6 
Ðinh Bộ Lĩnh
10/1951 
200 
10/1952
140
Lý Tòng Bá
Khóa 7
Ngô Quyền 
5/1952
130
25/12/1952 
123
Trương Quang Ân
Khóa 8 
Hoàng Thuỵ Ðông
1/7/1952 
250
28/06/1953
163
Nguyễn Bá Thìn/ Long
Khóa 9
Huỳnh Văn Louis 
1/1953 
180
8/1953 
150
Nguyễn Thành Toại
Khóa 3 Trừ bị phu* 
Ðống Ða 
1/9/1953 
120
16/03/1954 
114
Lê Xuân Diệu
Khóa 10 
Trần Bình Trọng
1/10/1953 
525
1/06/1954
442
Nguyễn Tấn Ðạt
Khóa 4 Trừ bị phụ *
Cương Quyết
19/03/1954 
hơn 300
1/10/1954
300
Ngô Văn Lợi
Khóa 11
Phạm Công Quân
6/1954 
118 
3/1955
 98
Ngô Văn Phát
Khóa 5 Trừ bị phụ *
Vương Xuân Sĩ
1/11/1954 
210 
11/1955
 200
Nguyễn Văn Ngà
Khóa 12 
Cộng Hoà 
15/10/1955 
140 
1/12/1956 
125
Phạm Phùng
Khóa 13
Thống Nhất 
 20/04/1956 
210
13/04/1958 
180
Nguyễn Văn Bá
Khóa 14
Nhân Vị
7/02/1957 
137
1/01/1960
127
Nguyễn Cao Ðàm
Khóa 15
Lê Lợi
08/05/1958
64
3/06/1961
56
Võ Trung Thứ
Khóa 16
Ấp Chiến Lược
23/11/1959
400
22/12/1962
320
Bùi Quyền
Khóa 17
Lê Lai
10/11/1960
270
30/04/1963
250
Vĩnh Nghi
Khóa 18
Bùi Nguôn Ngãi
23/11/1961
hơn 200
23/11/1963
191
Nguyễn Anh Vũ
Khóa 19
Nguyễn Trãi
21/11/1962
414
25/11/1965
395
Vũ Thành Kháng
Khóa 20
Nguyễn Công Trứ
12/1963
425
20/11/1965
404
Quách Tinh Cẩn
Khóa 21
Chiến Thắng Nô®g Thôn
10/12/1964
240
26/11/1966
220
Mai Văn Hóa
Khóa 22A
Huỳnh Văn Thảo
20/11/1965
20/11/1967
265
Nguyễn Văn An
Khóa 22B
Trương Văn Ân
20/11/1965 11/11/1969
240
Nguyễn Ðức Phống
Khóa 23 5/12/1966
282
18/12/1970
241
Trương Vĩnh Thuấn
Khóa 24
Ðỗ Cao Trí
7/12/1967
trên 300
17/12/1971
245
Vũ Xuân Ðức
Khóa 25
Quyết Chiến Quyết Thắng
10/12/1968
300
12/12/1972
262
Nguyễn Anh Dũng
KHóa 26
Nguyễn Viết Thanh
24/12/1969
196
18/01/1974
175
Nguyễn Văn Lương
Khớa 27
Trương Hưյ Ðức
24/12/1969
282
18/01/1974
183
Hoàng Xuân Nhuận
Khóa 28
Nguyễn Ðình Bảo
24/12/1971
330
21/04/1975 Hồ Thanh Sơn
Khóa 29
Hoàng Lê Cường
29/12/1972
316
21/04/1975
312
Ðào Công Hương
Khóa 30 31/01/1974
220
Khóa 31

* Trường Võ Bị Quốc Gia đảm trách huấn luyện các khoá sinh Trừ bị thay thế cho Trường Sĩ Quan Trứ Bị Thủ Ðức.