Make your own free website on Tripod.com

Cựu SVSQ Trần Thnh Tựu

 

Chi Khu Trưởng Mộ Đức Quảng Ngi 1963

Chn năm sau tại Cam Ranh 

Anh Chị đẹp đi lắm

Năm 2001, Anh 70 tuổi, trng thật đẹp lo