Make your own free website on Tripod.com

Cố SVSQ Lm Quang Thới

 Anh Thới gắn cấp bậc mới cho thuộc cấp

với bạn b

tại nh Nghim Viết Thnh năm 1994 tại nguyện đường năm 1998
tại nghĩa trang San Jos nghi lễ tiễn đưa tại nghĩa trang
gia đnh v bạn b tiễn đưa Anh Giỗ thứ năm với gia đnh v bạn b