Make your own free website on Tripod.com

Cựu SVSQ Nguyễn Đnh Sĩ

ti cựu SVSQ Nguyễn Đnh Sĩ tr/đối 15 đ/đội 4

thăm bạn tại Montreal Canada

Thăm Khi v Lập tại Dallas, Texas

với Khi v Lập truớc dinh của Lập

Anh Chị tại New Orleans, cy cầu di nhất thế giới

ma hoa anh di tại Washington, DC

 với Nguyễn Tuấn Kiệt tại San Jose, California

 đn tiếp Anh Chị Quối tại Maryland

mừng ngy 80 tuổi

với cả gia đnh, con, cha

mừng Anh

mời bc mở qa