Make your own free website on Tripod.com
Cố SVSQ Nguyễn Công Ninh

Anh Ninh đang chuyện tṛ trong ngày họp mặt 93 tại Nam Cali

lễ 49 ngày của Anh tại San Fancisco 

bạn bè đến với gia đ́nh nhân dịp tổ chức lễ  49 ngày

Mẫn, Mỹ, Xuân, Trang, Chiểu, Hiển, và Sơn đến dự lễ