Make your own free website on Tripod.com

Cựu SVSQ Đinh Ngọc Minh

 

 

SVSQ  Đinh Ngọc Minh Trung Úy Đinh Ngọc Minh Cụ Đinh Ngọc Minh

nh chụp kỳ niệm 40 năm ra trường Mừng ngày 40 năm ra trường tại nhà Anh Chị Minh

Cắt bánh kỷ niệm 40 năm ra trường tại VA

Ngày cưới con út tại Georgia

Các bạn khóa 10 đại diện Nguyễn Đôn Tuệ thay mặt khóa chia buồn

Tang quyến Thánh lễ an táng tại nhà thờ

Lễ tiễn đưa vào nghĩa trang

nơi an táng Anh Minh

Chị Minh với vài lời cám ơn

nơi an nghỉ của Anh Đinh Ngọc Minh

Anh Chị Dương, Chị Minh, chị Trang

Anh Chị Dương, Chị Minh và Chị Trang

Anh Chị Trang, Chị Minh và Chị Dương