Make your own free website on Tripod.com

Tang Lễ 
T́ Kheo Thích Trí Đăng,
Cựu SVSQ Phạm Thành Kiếm (2/5)

Tại nhà quàn Peek Funeral Home California Đại Đức Thích Linh Như (Ngọc Lan) thuyết pháp
Các bạn khóa X đến phúng viếng Thích nữ Trí Bảo (Chị Kiếm), ĐĐ Thích Trí Tài (con)
tang lễ tiễn đưa các bạn cùng khóa bên cạnh quan tài Anh