Make your own free website on Tripod.com
Cựu SVSQ Phạm Đăng C


Anh Chị v cc chu nhn dịp qua thăm thủ đ Lin S

ngừng chn tại Đại Lợi

với bạn b tại California