Make your own free website on Tripod.com
Cố Chỉ Huy Trưởng 
Thiếu Tướng Nguyễn Văn Chuân


  Sinh ngày 1 tháng 3 năm 1923 tại Huế

Tú tài trường Quốc Học Huế
Tốt nghiệp khóa 1 trường Vơ Bị Quốc Gia  1948-49
Tốt nghiệp trường Bô Binh Coetquidan, Pháp 1949-50
Tốt nghiệp trường Chỉ Huy và Tham Mưu FT Leavenworth Hoa Kỳ 1957
Tốt nghiệp trường Kế Họach Liên Kết và Phối Hợp Đồng Minh Okinawa, Nhất bản 1958

Chỉ Huy Trưởng trường Vơ Bị Liên Quân Đà Lạt 1953-55
Tư lệnh Sư đ̣an 14 Dă chiến 1955-56
Tư lệnh Sư Đ̣an 1 Bộ binh 1958-59
Tư lệnh Sư Đàn 5 Bộ binh 1959-62
Chỉ Huy Trưởng Liên Trường Vơ khoa Thủ Đức 1962
Tư lệnh Sư Đ̣an 25 Bộ binh 1962-63
Giám đốc Nha Chiến Tranh Tâm Lư 1963-64
Tư lệnh Sư Đ̣an 1 Bộ binh kiêm Khu 11 Chiến thuật 1964-66
Tư lệnh Quân Đ̣an 1 kiêm Đại biểu Chính Phủ Trung Nguyên Trung Phần 1966
Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn 1966
Thượng Nghị sĩ VNCH, Ủy ban Quốc Pḥng Thượng viện 1967

Ân thưởng Đệ Tam đẳng Bảo Quốc Huân Chương,
Lục quân Huân Chương đệ nhất đẳng
Hải Quân Huân Chương đệ nhất đẳng
Sáu Anh dũng bội tinh với nhành dương liễu,
nhiều Anh dũng bội tinh ngôi sao vàng, bạc, đồng
và nhiều huy chương Việt Nam và ngọai quốc khác.